2010-06-19  Österreichische Junioren-Meisterschaft 2010
Die MPe wurden auf Grund eines Beschlusses des SRA geändert.

Einzelresultate

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 39. Butler IMPs (datum score). 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz Paar  IMPs Name                      Kat  MP

  1   7  93,2 SCHULZ Dieter - WEISS Florian        LM - T 1000
  2  16  74,8 GOGOMAN Adele - GRÜMM Iris        LM - SLM  800
  3  11  61,0 STABERHOFER Rainer - WEINBERGER Simon        700
  4   6  49,8 BINA Richard - WADL Raffael         H - A  650
  5   9  45,5 PÜRSTL Agnes - HAIDINGER Dominique      T - A  600
  6  14  37,9 BAMBERGER Christoph - KÖPPLINGER Klaus    P - P  550
  7  15  33,6 HÖPFLER Markus - KAUTNY Paul         H - P  500
  8  13  15,2 ASSMANN Ursula - ROKYTA Martin       P - LM  450
  9  12  -5,4 SAFRAN Sonja Sabine - LAZAR Cornel      A - A  400
  10   5  -27,1 GÖßNITZER Ines - ÖLSINGER Giuliana      A - A  350
  11  10  -53,0 MAIR Doris - SUDA Matthäus          A - A  300 
  12   8  -57,4 BEER Sebastian - WEISMANN Thomas           250
  13   1  -71,5 KRONSCHLÄGER Florian - KRICHHAMMER Simon   A - A  200
  14   3  -72,6 STINGLMAYR Gernot - KOFLER Thomas      A - A  150
  15   2 -124,6 GAGGL Julia - HINTEREGGER Verena       A - A  100---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 9 8 PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN           -90   2,0 -2,0
14 1 BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER   -110   1,0 -1,0
13 10 ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA              -120   1,0 -1,0
 7 3 SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER           -140   0,0  0,0
 6 11 BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER          -170   -1,0  1,0
15 12 HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR            -170   -1,0  1,0
 5 16 GÖßNITZER - ÖLSINGER - GOGOMAN - GRÜMM          -170   -1,0  1,0
-- 2 Pause - GAGGL - HINTEREGGER               Pause     -3,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
13 10 ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA             100    9,0 -9,0
15 12 HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR            50     8,0 -8,0
16 5 GOGOMAN - GRÜMM - GÖßNITZER - ÖLSINGER          -420   -3,0  3,0
 6 11 BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER          -450   -4,0  4,0
 7 3 SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER           -450   -4,0  4,0
 9 8 PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN           -450   -4,0  4,0
14 1 BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER   -450   -4,0  4,0
-- 2 Pause - GAGGL - HINTEREGGER               Pause     -3,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 7 3 SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER          800    11,0 -11,0
13 10 ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA             400    4,0 -4,0
 9 8 PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN          300    1,0 -1,0
16 5 GOGOMAN - GRÜMM - GÖßNITZER - ÖLSINGER         200    -2,0  2,0
 6 11 BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER         100    -4,0  4,0
14 1 BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER   100    -4,0  4,0
15 12 HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR            -110   -9,0  9,0
-- 2 Pause - GAGGL - HINTEREGGER               Pause     -3,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
14 2 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER      300    8,0 -8,0
10 9 MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER            110    4,0 -4,0
 7 12 SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR             -110   -2,0  2,0
15 13 HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA           -110   -2,0  2,0
 5 3 GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER        -130   -3,0  3,0
16 6 GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL              -130   -3,0  3,0
 1 11 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER  -200   -4,0  4,0
 8 -- BEER - WEISMANN - Pause                 Pause  -1,5---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 7 12 SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR             790    9,0 -9,0
16 6 GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL              790    9,0 -9,0
14 2 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER      620    6,0 -6,0
15 13 HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA           300    -2,0  2,0
 1 11 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER  170    -5,0  5,0
 5 3 GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER       50    -8,0  8,0
10 9 MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER             -130  -11,0 11,0
 8 -- BEER - WEISMANN - Pause                 Pause  -1,5---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 5 3 GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER       100    5,0 -5,0
 7 12 SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR             100    5,0 -5,0
14 2 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER      100    5,0 -5,0
15 13 HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA           100    5,0 -5,0
16 6 GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL              100    5,0 -5,0
10 9 MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER             -600  -11,0 11,0
 1 11 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER  -620  -11,0 11,0
 8 -- BEER - WEISMANN - Pause                 Pause  -1,5---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 9 5 PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER        110    2,0 -2,0
11 10 STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA         100    2,0 -2,0
14 3 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER      100    2,0 -2,0
 2 12 GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR           0    -1,0  1,0
 8 13 BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA            0    -1,0  1,0
15 1 HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER      0    -1,0  1,0
16 7 GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS             0    -1,0  1,0
 6 -- BINA - WADL - Pause                   Pause   1,3---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
14 3 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER      400    8,0 -8,0
 9 5 PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER        110    2,0 -2,0
 2 12 GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR          50     0,0  0,0
11 10 STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA          -50   -3,0  3,0
15 1 HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER       -50   -3,0  3,0
16 7 GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS             -50   -3,0  3,0
 8 13 BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA            -100   -4,0  4,0
 6 -- BINA - WADL - Pause                   Pause   1,3---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9                                    
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 2 12 GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR          500    5,0 -5,0
 9 5 PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER        420    3,0 -3,0
14 3 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER      420    3,0 -3,0
15 1 HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER      420    3,0 -3,0
16 7 GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS            420    3,0 -3,0
11 10 STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA         170    -4,0  4,0
 8 13 BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA            -130  -10,0 10,0
 6 -- BINA - WADL - Pause                   Pause   1,3---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 9 1 PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    1130    11,0 -11,0
12 11 SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER        990    9,0 -9,0
 3 13 STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA         650    2,0 -2,0
 7 5 SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER          650    2,0 -2,0
16 8 GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN            650    2,0 -2,0
10 6 MAIR - SUDA - BINA - WADL                200    -9,0  9,0
 2 15 GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY          -110  -12,0 12,0
14 -- BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause              Pause   1,0---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 7 5 SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER          800    12,0 -12,0
 9 1 PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     170    0,0  0,0
10 6 MAIR - SUDA - BINA - WADL                140    -1,0  1,0
16 8 GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN            140    -1,0  1,0
 2 15 GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY         50    -3,0  3,0
 3 13 STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA          -50   -6,0  6,0
12 11 SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER         -50   -6,0  6,0
14 -- BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause              Pause   1,0---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
16 8 GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN            170    6,0 -6,0
 2 15 GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY         140    5,0 -5,0
 7 5 SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER          50     3,0 -3,0
10 6 MAIR - SUDA - BINA - WADL                50     3,0 -3,0
12 11 SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER        -130   -2,0  2,0
 9 1 PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     -200   -4,0  4,0
 3 13 STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA          -550  -10,0 10,0
14 -- BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause              Pause   1,0---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
10 2 MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER            600    12,0 -12,0
11 7 STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS        -100   0,0  0,0
16 9 GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER           -100   0,0  0,0
 3 15 STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY          -200   -3,0  3,0
13 12 ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR            -200   -3,0  3,0
 8 6 BEER - WEISMANN - BINA - WADL              -300   -5,0  5,0
14 5 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER      -300   -5,0  5,0
-- 1 Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER            Pause     -1,8---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
10 2 MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER             -50   1,0 -1,0
11 7 STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS         -50   1,0 -1,0
14 5 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER       -50   1,0 -1,0
 3 15 STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY          -100   -1,0  1,0
 8 6 BEER - WEISMANN - BINA - WADL              -100   -1,0  1,0
13 12 ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR            -100   -1,0  1,0
16 9 GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER           -100   -1,0  1,0
-- 1 Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER            Pause     -1,8---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
10 2 MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER            650    10,0 -10,0
11 7 STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS        620    9,0 -9,0
14 5 BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER      170    -2,0  2,0
16 9 GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER          150    -2,0  2,0
 8 6 BEER - WEISMANN - BINA - WADL              140    -2,0  2,0
 3 15 STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY         130    -3,0  3,0
13 12 ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR            -300  -11,0 11,0
-- 1 Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER            Pause     -1,8---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
11 3 STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER     450    3,0 -3,0
 1 13 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA      420    2,0 -2,0
 9 7 PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS           420    2,0 -2,0
16 10 GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA              420    2,0 -2,0
 5 2 GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER       400    2,0 -2,0
14 6 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL          400    2,0 -2,0
12 8 SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN             -50   -9,0  9,0
-- 15 Pause - HÖPFLER - KAUTNY                 Pause      0,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 9 7 PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS           140    3,0 -3,0
11 3 STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER     120    2,0 -2,0
 5 2 GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER       110    2,0 -2,0
16 10 GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA              110    2,0 -2,0
 1 13 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA       -50   -3,0  3,0
14 6 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL           -50   -3,0  3,0
12 8 SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN             -100   -4,0  4,0
-- 15 Pause - HÖPFLER - KAUTNY                 Pause      0,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
12 8 SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN            680    5,0 -5,0
 5 2 GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER       650    4,0 -4,0
11 3 STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER     650    4,0 -4,0
16 10 GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA              650    4,0 -4,0
 1 13 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA      500    0,0  0,0
 9 7 PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS           300    -5,0  5,0
14 6 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL          50    -10,0 10,0
-- 15 Pause - HÖPFLER - KAUTNY                 Pause      0,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 2 1 GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    480    3,0 -3,0
 6 3 BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER            480    3,0 -3,0
14 7 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS         480    3,0 -3,0
10 8 MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN              450    2,0 -2,0
16 11 GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER       450    2,0 -2,0
 5 15 GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY         420    1,0 -1,0
13 9 ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER           -50  -10,0 10,0
12 -- SAFRAN - LAZAR - Pause                  Pause  -0,1---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
16 11 GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER       300    7,0 -7,0
10 8 MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN              200    5,0 -5,0
 2 1 GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    100    2,0 -2,0
 6 3 BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER            -100   -4,0  4,0
13 9 ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER          -100   -4,0  4,0
14 7 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS         -100   -4,0  4,0
 5 15 GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY         -110   -4,0  4,0
12 -- SAFRAN - LAZAR - Pause                  Pause  -0,1---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 2 1 GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    200    4,0 -4,0
16 11 GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER       200    4,0 -4,0
 6 3 BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER            170    3,0 -3,0
14 7 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS         170    3,0 -3,0
 5 15 GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY         -100   -4,0  4,0
10 8 MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN              -100   -4,0  4,0
13 9 ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER          -100   -4,0  4,0
12 -- SAFRAN - LAZAR - Pause                  Pause  -0,1---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
11 9 STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER      800    12,0 -12,0
14 8 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN        140    0,0  0,0
16 12 GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR            140    0,0  0,0
 6 15 BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY             110    -1,0  1,0
13 5 ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER          -50   -5,0  5,0
 1 10 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA         -100   -6,0  6,0
 3 2 STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER        -100   -6,0  6,0
 7 -- SCHULZ - WEISS - Pause                  Pause   2,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 6 15 BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY             300    12,0 -12,0
 3 2 STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER        200    11,0 -11,0
13 5 ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER         -110   5,0 -5,0
14 8 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN         -600   -7,0  7,0
16 12 GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR             -630   -8,0  8,0
 1 10 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA         -660   -8,0  8,0
11 9 STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER      -660   -8,0  8,0
 7 -- SCHULZ - WEISS - Pause                  Pause   2,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 1 10 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA        150    6,0 -6,0
14 8 BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN        150    6,0 -6,0
11 9 STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER      50     3,0 -3,0
13 5 ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER         50     3,0 -3,0
16 12 GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR            50     3,0 -3,0
 6 15 BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY              -420   -8,0  8,0
 3 2 STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER        -500  -10,0 10,0
 7 -- SCHULZ - WEISS - Pause                  Pause   2,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
12 10 SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA              150    5,0 -5,0
 7 15 SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY            130    4,0 -4,0
 8 5 BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER         90     3,0 -3,0
14 9 BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER       -100   -2,0  2,0
 2 11 GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER      -140   -3,0  3,0
16 13 GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA            -140   -3,0  3,0
 1 6 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL         -170   -4,0  4,0
-- 3 Pause - STINGLMAYR - KOFLER               Pause     -1,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 7 15 SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY            620    7,0 -7,0
12 10 SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA              620    7,0 -7,0
14 9 BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER       620    7,0 -7,0
 1 6 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL        200    -4,0  4,0
 8 5 BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER         100    -6,0  6,0
 2 11 GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER     90    -6,0  6,0
16 13 GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA           90    -6,0  6,0
-- 3 Pause - STINGLMAYR - KOFLER               Pause     -1,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
16 13 GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA           920    9,0 -9,0
12 10 SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA              520    1,0 -1,0
14 9 BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER       490    0,0  0,0
 1 6 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL        460    -1,0  1,0
 8 5 BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER         460    -1,0  1,0
 7 15 SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY            440    -2,0  2,0
 2 11 GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER     190    -7,0  7,0
-- 3 Pause - STINGLMAYR - KOFLER               Pause     -1,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 3 12 STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR          1400    15,0 -15,0
 9 6 PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL            200    -1,0  1,0
 8 15 BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY           170    -2,0  2,0
14 10 BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA          170    -2,0  2,0
13 11 ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER       140    -3,0  3,0
 1 16 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM       -200  -10,0 10,0
 2 7 GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS           -300  -11,0 11,0
 5 -- GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause               Pause  -0,7---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
14 10 BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA           -130   9,0 -9,0
 8 15 BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY            -600   -2,0  2,0
13 11 ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER       -600   -2,0  2,0
 2 7 GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS           -630   -2,0  2,0
 3 12 STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR           -630   -2,0  2,0
 9 6 PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL             -630   -2,0  2,0
 1 16 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM       -660   -3,0  3,0
 5 -- GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause               Pause  -0,7---------------------------------------------------------------------------------
Board: 30                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 9 6 PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL            170    5,0 -5,0
14 10 BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA          170    5,0 -5,0
 3 12 STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR          100    3,0 -3,0
13 11 ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER       50     2,0 -2,0
 8 15 BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY            -50   -1,0  1,0
 1 16 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM       -300   -7,0  7,0
 2 7 GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS           -300   -7,0  7,0
 5 -- GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause               Pause  -0,7---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 6 5 BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER           100    8,0 -8,0
 3 8 STINGLMAYR - KOFLER - BEER - WEISMANN          -120   3,0 -3,0
 9 15 PÜRSTL - HAIDINGER - HÖPFLER - KAUTNY          -120   3,0 -3,0
 2 16 GAGGL - HINTEREGGER - GOGOMAN - GRÜMM          -180   2,0 -2,0
14 11 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STABERHOFER - WEINBERGER    -400   -5,0  5,0
 1 12 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR       -430   -5,0  5,0
10 7 MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS               -430   -5,0  5,0
-- 13 Pause - ASSMANN - ROKYTA                 Pause      0,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 32                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 6 5 BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER           420    8,0 -8,0
14 11 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STABERHOFER - WEINBERGER    140    2,0 -2,0
 1 12 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR       110    2,0 -2,0
 9 15 PÜRSTL - HAIDINGER - HÖPFLER - KAUTNY          100    1,0 -1,0
 2 16 GAGGL - HINTEREGGER - GOGOMAN - GRÜMM          -100   -4,0  4,0
10 7 MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS               -110   -5,0  5,0
 3 8 STINGLMAYR - KOFLER - BEER - WEISMANN          -150   -5,0  5,0
-- 13 Pause - ASSMANN - ROKYTA                 Pause      0,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
10 7 MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS              170    4,0 -4,0
 1 12 KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR       140    3,0 -3,0
 6 5 BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER           140    3,0 -3,0
 3 8 STINGLMAYR - KOFLER - BEER - WEISMANN           -50   -2,0  2,0
 9 15 PÜRSTL - HAIDINGER - HÖPFLER - KAUTNY           -50   -2,0  2,0
14 11 BAMBERGER - KÖPPLINGER - STABERHOFER - WEINBERGER     -50   -2,0  2,0
 2 16 GAGGL - HINTEREGGER - GOGOMAN - GRÜMM          -100   -4,0  4,0
-- 13 Pause - ASSMANN - ROKYTA                 Pause      0,4---------------------------------------------------------------------------------
Board: 34                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
15 10 HÖPFLER - KAUTNY - MAIR - SUDA             150    6,0 -6,0
 5 1 GÖßNITZER - ÖLSINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    100    5,0 -5,0
 7 6 SCHULZ - WEISS - BINA - WADL              50     4,0 -4,0
14 12 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SAFRAN - LAZAR         50     4,0 -4,0
11 8 STABERHOFER - WEINBERGER - BEER - WEISMANN        -100   -1,0  1,0
 2 13 GAGGL - HINTEREGGER - ASSMANN - ROKYTA          -300   -6,0  6,0
 3 16 STINGLMAYR - KOFLER - GOGOMAN - GRÜMM          -500   -9,0  9,0
-- 9 Pause - PÜRSTL - HAIDINGER                Pause      1,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 7 6 SCHULZ - WEISS - BINA - WADL              420    10,0 -10,0
11 8 STABERHOFER - WEINBERGER - BEER - WEISMANN       170    5,0 -5,0
15 10 HÖPFLER - KAUTNY - MAIR - SUDA             140    5,0 -5,0
 5 1 GÖßNITZER - ÖLSINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    110    4,0 -4,0
14 12 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SAFRAN - LAZAR         -100   -2,0  2,0
 2 13 GAGGL - HINTEREGGER - ASSMANN - ROKYTA          -500  -10,0 10,0
 3 16 STINGLMAYR - KOFLER - GOGOMAN - GRÜMM          -500  -10,0 10,0
-- 9 Pause - PÜRSTL - HAIDINGER                Pause      1,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 36                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 3 16 STINGLMAYR - KOFLER - GOGOMAN - GRÜMM          -620   2,0 -2,0
11 8 STABERHOFER - WEINBERGER - BEER - WEISMANN        -620   2,0 -2,0
 5 1 GÖßNITZER - ÖLSINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER    -650   2,0 -2,0
15 10 HÖPFLER - KAUTNY - MAIR - SUDA              -650   2,0 -2,0
14 12 BAMBERGER - KÖPPLINGER - SAFRAN - LAZAR         -660   1,0 -1,0
 2 13 GAGGL - HINTEREGGER - ASSMANN - ROKYTA          -680   1,0 -1,0
 7 6 SCHULZ - WEISS - BINA - WADL               -990   -7,0  7,0
-- 9 Pause - PÜRSTL - HAIDINGER                Pause      1,2---------------------------------------------------------------------------------
Board: 37                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 5 10 GÖßNITZER - ÖLSINGER - MAIR - SUDA           680    7,0 -7,0
 6 2 BINA - WADL - GAGGL - HINTEREGGER            650    6,0 -6,0
14 13 BAMBERGER - KÖPPLINGER - ASSMANN - ROKYTA        650    6,0 -6,0
15 11 HÖPFLER - KAUTNY - STABERHOFER - WEINBERGER       650    6,0 -6,0
12 9 SAFRAN - LAZAR - PÜRSTL - HAIDINGER           500    3,0 -3,0
 3 1 STINGLMAYR - KOFLER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     -100  -11,0 11,0
 8 7 BEER - WEISMANN - SCHULZ - WEISS             -200  -12,0 12,0
-- 16 Pause - GOGOMAN - GRÜMM                 Pause      1,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 38                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
14 13 BAMBERGER - KÖPPLINGER - ASSMANN - ROKYTA        140    3,0 -3,0
 6 2 BINA - WADL - GAGGL - HINTEREGGER            110    2,0 -2,0
12 9 SAFRAN - LAZAR - PÜRSTL - HAIDINGER           110    2,0 -2,0
15 11 HÖPFLER - KAUTNY - STABERHOFER - WEINBERGER       110    2,0 -2,0
 3 1 STINGLMAYR - KOFLER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     -50   -2,0  2,0
 5 10 GÖßNITZER - ÖLSINGER - MAIR - SUDA            -90   -3,0  3,0
 8 7 BEER - WEISMANN - SCHULZ - WEISS             -120   -4,0  4,0
-- 16 Pause - GOGOMAN - GRÜMM                 Pause      1,9---------------------------------------------------------------------------------
Board: 39                                   
 Paar  N-S/O-W                        Ergebnis  IMPs 
 6 2 BINA - WADL - GAGGL - HINTEREGGER            -200   8,0 -8,0
 3 1 STINGLMAYR - KOFLER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     -500   2,0 -2,0
14 13 BAMBERGER - KÖPPLINGER - ASSMANN - ROKYTA        -500   2,0 -2,0
 5 10 GÖßNITZER - ÖLSINGER - MAIR - SUDA            -680   -3,0  3,0
 8 7 BEER - WEISMANN - SCHULZ - WEISS             -680   -3,0  3,0
12 9 SAFRAN - LAZAR - PÜRSTL - HAIDINGER           -680   -3,0  3,0
15 11 HÖPFLER - KAUTNY - STABERHOFER - WEINBERGER       -680   -3,0  3,0
-- 16 Pause - GOGOMAN - GRÜMM                 Pause      1,9


Einzelresultate